Praca

Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownik Biura Dyrekcji

 

1) Informacja o wolnym stanowisku pracy

Osoba na stanowisku Kierownika Biura Dyrekcji będzie odpowiedzialna za przygotowanie wzorów dokumentów, w tym zarządzeń, regulaminów, instrukcji i decyzji wydawanych przez Dyrektora; przygotowanie umów o dzieło/umów zlecenia; tworzenie zestawień, analiz oraz ankiet na potrzeby Dyrekcji Muzeum; prowadzenie spraw kancelaryjnych i sekretariatu Dyrekcji; przyjmowanie korespondencji, faksów, poczty elektronicznej i przekazywanie jej poszczególnym komórkom organizacyjnym zgodnie ze wskazaniami Dyrektora; ewidencjonowanie poczty przychodzącej i wychodzącej, prowadzenie nadzoru nad wysyłką korespondencji, zabezpieczanie korespondencji poufnej; przyjmowanie interesantów; ewidencjonowanie dokumentów dotyczących Muzeum (w tym zarządzeń, regulaminów, instrukcji i decyzji wydawanych przez Dyrektora) według przepisów kancelaryjno-archiwalnych; prowadzenie rejestru pieczęci, znaczków, rozmów telefonicznych i gości; prowadzenie magazynu podręcznych materiałów na potrzeby obsługi administracyjno-biurowej; tworzenie bazy danych teleadresowych interesantów Muzeum; obsługa sekretariatu Rady Muzeum.

Forma zatrudnienia:

na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca w godzinach 08.00-16.00.

2) Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe zawodowe;
– staż pracy 2 lata;
– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
– wysoka kultura osobista;
– skrupulatność, samodzielność i dobra organizacja pracy;
– dobra komunikacja interpersonalna;
– umiejętność pracy w zespole;
– odpowiedzialność;

3) Wymagane dokumenty:

– CV;

4) Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 20.03.2017 r na adres:
Muzeum Miasta Gdyni; 81-374 Gdynia, ul Zawiszy Czarnego 1, SEKRETARIAT
lub drogą mailową na adres: kadry@muzeumgdynia.pl

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1182)”.

Uprzejmie informujemy, że kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób nie zakwalifikowanych do pracy zostaną komisyjnie zniszczone. Muzeum nie zwraca przesłanych dokumentów.