Dokumenty życia codziennego

Drugą co do wielkości grupę obiektów, jakie posiada Muzeum Miasta Gdyni stanowią dokumenty życia społecznego, których liczba wynosi 12624. Dokumenty te podzielić można na kilka grup.

 

Dokumenty osobiste

Zbiór tworzą dokumenty osobiste mieszkańców miasta z różnych lat: dowody osobiste, metryki chrztu i ślubu, potwierdzenia zameldowania, prawa jazdy, paszporty, pozwolenia na broń, dyplomy, legitymacje odznaczeń, świadectwa szkolne, ulotki, afisze, plakaty itp., a także dokumenty firm i instytucji, urzędów, szkół, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie dzisiejszego miasta i portu. Obrazują zarówno życie społeczne, zawodowe, jak i kulturalne czy sportowe. Czasami są to pojedyncze druki (zaproszenia, legitymacje partyjne, dyplomy osiągnięć sportowych, ulotki itp.), a czasami całe zespoły obiektów dotyczących konkretnej osoby, instytucji czy inwestycji. Na uwagę zasługuje tu m.in. spuścizna po projektancie i budowniczym gdyńskiego portu, inżynierze Tadeuszu Wendzie, podarowana przez jego syna. Obok projektów, rysunków i planów autorstwa Wendy, znalazły się tu również dokumenty osobiste, takie jak legitymacje, świadectwa pracy, dyplomy, listy gratulacyjne oraz sprawozdania i protokoły w sprawie budowanego portu. Córka inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego, twórcy polskiej gospodarki morskiej, ofiarowała jego dokumenty osobiste, m.in. dyplom inżynierski czy legitymacje przynależności organizacyjnej. Muzeum posiada również bardzo wartościowy zbiór dokumentów związanych z osobami Wacława Szczeblewskiego i założonej przez niego Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych, Franciszka Kortasa i Piotra Cieślawskiego (nauczycieli szkół powszechnych), Maksymiliana Kasprowicza (gdyńskiego malarza), Jadwigi Titz-Kosko (lekarki), czy Kazimierza Demela (biologa i badacza morza).

MMG-HM-I-65528a.MMG-HM-I-4467a9.MMG-HM-I-61

 

Telegramy i karty dań

Ciekawą grupę zbiorów stanowią telegramy okolicznościowe – choć nie zawierają one treści ważnych historycznie, stanowią interesujące świadectwo życia społecznego. Ważnym i równie ciekawym jest zbiór kart dań z polskich transatlantyków pływających po całym świecie w latach 30. XX w. oraz po II wojnie światowej.

 

Plakaty, ulotki i afisze

W ramach zbioru dokumentów można wydzielić obszerną kolekcję plakatów i afiszy obrazujących życie kulturalne i sportowe Gdyni w okresie od lat 30. XX w. do czasów nam współczesnych. Wśród nich większy ciąg tworzą afisze klubów sportowych (M.Z.K.S. Arka, R.K.S. Gdynia Bałtyk) oraz plakaty filmowe i teatralne. Nie do przecenienia są afisze i obwieszczenia dotyczące wydarzeń istotnych dla lokalnej społeczności: śmierci gen. Orlicz-Dreszera, wysiedleń gdynian w październiku 1939, mordu dwóch szesnastolatków na Obłużu w czasie II wojny światowej, wydarzeń grudniowych, stanu wojennego oraz rozporządzenia regulujące życie codzienne w nowej rzeczywistości Polski Ludowej.

212530

 

Zbiory kartograficzne

Zbiory kartograficzne Muzeum nie są wydzielone z ogólnych zasobów działu, nie posiadają odrębnych ksiąg inwentarzowych. Obecnie jest to zespół około 700 obiektów. Zgodnie z profilem Muzeum gromadzono przede wszystkim mapy i plany dotyczące Gdyni i jej szeroko pojmowanych okolic. Wyłania się z nich obraz rozwoju miasta począwszy od XVII w. do czasów współczesnych. W naszych zbiorach znajdują się zarówno plany Gdyni, jak i poszczególnych dzielnic, a nawet konkretnych budynków, także tych już dawno nieistniejących (np. Kino Czarodziejka). Posiadamy plany drukowane w lokalnych zakładach, takich jak Zakłady Graficzne Alfons Szczuka, Drukarnia Express, czy wydawane dzięki finansowemu wsparciu miejscowych organizacji i firm: Związku Oficerów Rezerwy w Gdyni, Księgarni Winnickiego.

Jednym z ciekawszych nabytków Muzeum w ostatnim okresie jest dar ponad 100 projektów architektonicznych gdyńskich budynków z lat 20. XX w., pochodzących z pracowni Władysława Madeły.

Najbogatszy zbiór stanowią projekty, rysunki i plany przedsięwzięcia, które było siłą napędową powstania miasta: gdyńskiego portu. Dokumenty obrazują proces jego przemian od początku lat 20. do końca lat 80. XX w. Muzeum posiada plany ogólne i sytuacyjne przedstawiające rozwój przestrzenny portu, rysunki techniczne mostów, wiaduktów, poszczególnych budynków portowych np. Chłodni Portowej, Magazynów Bawełny, projekty konfiguracji basenów, plany batymetryczne. Do najcenniejszych należy zbiór 41 planów, szkiców i rysunków projektanta portu, inż. Tadeusza Wendy, z jego cennymi uwagami, adnotacjami na licu i odwrocie obiektów.

W zasobach Muzeum znajdują się również liczne mapy z okresu II Rzeczypospolitej opublikowane przez wiodące ośrodki wydawnicze: lwowski („Książnica-Atlas”) oraz warszawski (m.in. Wojskowy Instytut Geograficzny), których dokonania stawiały polską kartografię na najwyższym poziomie międzynarodowym.

MMG 29187c12 - MMG 442