Konkurs „Perły w obiektywie”

18.06

Konkurs „Perły w obiektywie”

Termin: od 18 czerwca 2021 do 2 sierpnia 2021
Bilety: bezpłatnie

 

Lubisz fotografować? Inspiruje Cię gdyńska architektura? Weź udział w konkursie fotograficznym Muzeum Miasta Gdyni Perły w obiektywie! Od 18 czerwca do 2 sierpnia prześlij nam autorskie zdjęcie budynku, wybranego z listy poniżej. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy pięć fotografii, które nagrodzimy muzealnymi gadżetami. Dodatkowo, konkurs zakończy się wystawą zwycięskich prac.

Konkurs Perły w obiektywie jest częścią projektu Gdyńskie perły, czyli więcej niż modernizm. Dotychczas w ramach tego projektu przeprowadziliśmy cykl wykładów Perły, prowadzonych przez badaczy architektury i sztuki. Naszym zamierzeniem jest pokazanie różnorodności dziedzictwa Gdyni, poprzez dowartościowanie i popularyzację tych obiektów architektonicznych, które formą odbiegają od założeń międzywojennego modernizmu, wchodzą z nimi w dialog lub stanowią ich reinterpretację.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: .

 

Lista budynków, których fotografie zostaną włączone do konkursu:

 1. Budynek dworca Gdynia Główna, plac Konstytucji
 2. Siedziba Automobilklubu Morskiego, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28
 3. Dwór przy ul. Chylońskiej 112/ Budynek przy ul. 10 lutego 26 (dawna Jedynka)
 4. Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 46
 5. Urząd Morski, ul. Chrzanowskiego 10
 6. Kamienica Władysława Budyna, ul. Świętojańska 9
 7. Budynek dawnego Banku Polskiego, ul. 10 Lutego 20-22
 8. Budynek dawnego hotelu Centralnego, ul. Starowiejska 4-6
 9. Dom pierwszego wójta Gdyni Jana Radtkego, 10 Lutego 2
 10. Willa Śreniawa, ul. Juliana Ejsmonda 2

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wysłanie zgłoszenia udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej Muzeum Miasta Gdyni www.muzeumgdynia.pl.

 

 

 

Regulamin Konkursu

fotograficznego „Perły w obiektywie”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Perły w obiektywie” (dalej „Konkurs”). Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.muzeumgdynia.pl.
 2. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Miasta Gdyni z siedzibą przy ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 w Gdyni, NIP 5860101973, będący samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gdynia pod numerem 2 (dalej „Organizator”).
 3. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnych i ciekawych fotografii wybranych budynków w Gdyni, związanych z historią miasta i stylami niemodernistycznymi
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem strony internetowej Organizatora muzeumgdynia.pl.

§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu (dalej „Uczestnik”) mogą być osoby pełnoletnie, które w okresie trwania Konkursu od 15.06.2021 r. do 04.07.2021 r. prześlą na adres mailowy: zgloszenia@muzeumgdynia.pl zgłoszenie udziału w Konkursie razem z fotografią konkursową, której są autorem (dalej „Fotografia”).
 2. Konkurs skierowany jest do osób, które w trakcie jego trwania zrobią Fotografię wybranego przez siebie jednego lub kilku budynków w Gdyni, wymienionych w załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Uczestnik w wiadomości e-mail (dalej „Zgłoszenie”) zobowiązany jest podać:
 4. a) temat „Zgłoszenie udziału w konkursie – Perły w obiektywie”,
 5. b) adres budynku znajdującego się na Fotografii,
 6. c) swoje imię i nazwisko oraz załączyć Fotografię zgodną z tematem Konkursu.
 7. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 Fotografie.
 8. PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA WRAZ Z FOTOGRAFIĄ STANOWI POTWIERDZENIE, ŻE UCZESTNIK:
 9. a) zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje w całości jego postanowienia,
 10. b) spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie podane w § 2 ust. 1 Regulaminu i zgłasza swój udział w Konkursie,
 11. c) jest autorem Fotografii i przysługują mu wszelkie prawa do tej Fotografii, która nie narusza obowiązujących przepisów prawa, w tym praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich,
 12. d) wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z Fotografii zgodnie z licencją określoną w § 5 Regulaminu,
 13. e) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, zgodnie z § 6 Regulaminu, a także zapoznał się Informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w § 6 Regulaminu.
 14. Organizatorowi przysługuje prawo pominięcia Zgłoszenia, które zawiera błędne lub nieprawdziwe dane.
 15. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 16. Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz utratę prawa do otrzymania nagrody.
 17. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani osoby pozostające z Organizatorem w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu.

§ 3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Zwycięzcami Konkursu zostaną autorzy najlepszych 5 (pięciu)
 2. Zwycięzców Konkursu wyłoni w drodze głosowania pięcioosobowe Jury powołane przez Organizatora.
 3. Jury przy ocenie Fotografii będzie brało pod uwagę oryginalność, wyjątkowość oraz walory estetyczne Fotografii.
 4. Jury przysługuje prawo pominięcia Fotografii, które:
 5. a) nie spełniają warunków określonych w Regulaminie,
 6. b) zawierają treści naruszające przepisy prawa lub treści naruszające dobre obyczaje,
 7. c) zawierają dane osobowe, których przetwarzanie podlega ochronie przez obowiązujące
 8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 07.2021 r.
 9. Wyniki Konkursu z podaniem imienia i nazwiska ich autora Fotografii zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych
 10. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.

§ 4. NAGRODY W KONKURSIE

 1. Każdy ze zwycięzców Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową w postaci gadgetów Muzeum Miasta Gdyni lub katalogu jednej z wystaw Muzeum Miasta Gdyni
 2. Wydanie nagrody nastąpi w Muzeum Miasta Gdyni z siedzibą przy ul. Zawiszy Czarnego 1 w godzinach otwarcia Muzeum, (po 2 sierpnia 2021 r.) 7 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora. Jeżeli zwycięzca nie odbierze nagrody w tym terminie, to traci prawo do nagrody i nagroda pozostaje do dyspozycji
 3. Nie dopuszcza się wymiany nagród na ich równowartość pieniężną oraz przeniesienia praw do nagrody na osoby trzecie.
 4. Wybrane przez Jury najlepsze Fotografie będą pokazane na pokonkursowej wystawie plenerowej „Gdyńskie Perły, czyli więcej niż modernizm” (dalej „Wystawa”) organizowanej przez Muzeum Miasta Gdyni i finansowanej ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje 2021.

§ 5. LICENCJA

 1. Uczestnik z chwilą przesłania Zgłoszenia udziału w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne, niewyłączne i nieograniczone terytorialnie korzystanie z Fotografii przez Organizatora (licencja) przez okres 12 miesięcy.
 2. Organizator jest uprawniony do korzystania z Fotografii w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu oraz organizacją Wystawy, w tym w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z W szczególności, Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie Fotografii poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych Organizatora.
 3. Z tytułu udzielonej licencji, korzystania na wszystkich polach eksploatacji oraz wszystkich udzielonych zgód wynikających z Regulaminu, Uczestnikowi nie przysługują dodatkowe świadczenia.
 4. Udzielona przez uczestnika Konkursu licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje korzystanie z Fotografii w całości lub w części na następujących polach eksploatacji w zakresie:
 5. a) utrwalania i zwielokrotniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, wszelką znaną w chwili ogłoszenia Konkursu techniką (systemie, rodzaju zapisu), w tym drukarską, reprograficzną, magnetyczną, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do danej formy zapisu,
 6. b) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci informatycznej, do sieci multimedialnej, w tym Internetu,
 7. c) rozpowszechniania Fotografii poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, za pomocą wizji i fonii przewodowej, bezprzewodowej oraz przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity.
 8. d) dokonywania opracowania Fotografii, w szczególności adaptacji, przeróbki, kadrowania, zmian formatu oraz na korzystanie z tych opracowań na wymienionych wyżej polach eksploatacji.

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Uczestnik z chwilą Zgłoszenia udziału w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym tj. imię, nazwisko, adres e-mail, w celach związanych z przeprowadzeniem
 2. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na ujawnienie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych tj. imienia i nazwiska w przypadku, gdy jego Fotografia zostanie nagrodzona w
 3. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) Organizator informuje, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych zgodnie z ust. 1 powyżej jest Muzeum Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-374), ul. Zawiszy Czarnego 1, kontakt e-mail: sekretariat@muzeumgdynia.pl
  2. Muzeum wyznaczyło Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@muzeumgdynia.pl lub pisemnie na adres Muzeum Miasta Gdyni z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”,
  3. dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu: identyfikacji Uczestnika, oznaczenia i korzystania z Fotografii, wyłonienia i publicznego ogłoszenia zwycięscy, przyznania, wydania i rozliczenia nagrody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach związanych z Licencją, o której mowa w § 6 Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w celach związanych z ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń wynikających z Regulaminu, w tym z Licencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu, odbioru nagrody, a po jego zakończeniu przez czas związany z Licencją oraz wygaśnięciem roszczeń związanych z Konkursem oraz przez czas określony przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej,
  5. dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów o świadczenie usług. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie, odbioru nagrody i udzielenia licencji;
  6. w zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa, w tym RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
  7. informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się także na stronie internetowej Muzeum Miasta Gdyni: https://www.muzeumgdynia.pl/ochrona-danych/.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo dokonywania zmian Regulaminu, które obowiązują po ich ogłoszeniu na stronie internetowej muzeumgdynia.pl.
 3. Ostateczne decyzje w sprawie interpretacji Regulaminu oraz w sprawach nieuregulowanych Regulaminem i dotyczących Konkursu, należą do
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi poczty elektronicznej z której korzystać będą osoby uczestniczące w Konkursie, w tym za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestnika.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2021

 

\